top of page

הרשם הלאומי לניתוחים בריאטרים בישראל נתוני שנת 2019


בשנת 2019 בוצעו בישראל 7,500 ניתוחים בריאטרים (למנותחים מעל גיל 18), 121 פחות מבשנה שעברה.

74.5% מהמנותחות הן נשים, לעומת 72.2% בשנה שעברה.

81% מהמנותחים סבלו לפחות ממחלה אחת הנלווית להשמנה, בדומה לשיעור בשנה שעברה.


מספר הניתוחים החוזרים ב 2019 היה 1,300, המהווים 17.3% מסך הניתוחים הבריאטרים, בהשוואה ל 17.8% בשנה שעברה.


בשנת 2019 התפלגו סוגי הניתוחים באופן הבא:

56.2% מעקף קיבה בהשקה אחת (מיני מעקף)

27.9% ניתוח שרוול

12.3% ניתוח מעקף קיבה מלא (RYGB)

3.6% טבעת

0.1% מעקף תריסריון

*בשנה שעברה המספרים היו 46.4% מעקף קיבה בהשקה אחת (מיני מעקף), 37.1% ניתוח שרוול, 11.3% מעקף קיבה מלא, 4.8% טבעת ו- 0.2% מעקף תריסריון.


בשנת 2019 התפלגו סוגי הניתוחים החוזרים באופן הבא:

56.8% ניתוח מעקף קיבה בהשקה אחת

26.8% ניתוח מעקף קיבה מלא

11.6% ניתוח טבעת

4.5% ניתוח שרוול

0.3% ניתוח מעקף תריסריון

* בשנה שעברה המספרים היו 53.7% מעקף קיבה בהשקה אחת (מיני מעקף), 23.2% מעקף קיבה מלא, 15.8% ניתוח טבעת, 6% ניתוח שרוול ו- 1.1% מעקף תריסריון.


נתוני אחוז הירידה מעודף המשקל כעבור שנה מהניתוח ולפי סוג ניתוח, מנתונים שנאספו בשנים 2013-2018, מוצגים בתמונה המצורפת. חשוב לומר שנתוני אחוז הירידה מעודף המשקל בניתוחים חוזרים נמוכים יותר.


אז מה דעתכם?

ומה אתם חושבים שיהיה בשנה הבאה?

Comments


כל המאמרים

bottom of page